کارشناسی ارشد در سوئد بدون نیاز به مدرک زبان

Masters in Sweden

 

 با توجه به ارتباطاتی که با برخی از دانشگاههای سوئد برقرار می باشد، موسسه سروش دانش پرشین می تواند برای متقاضیان در برخی از رشته های تحصیلی اقدام به پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد نماید. رشته های تحصیلی که در این زمینه می توان اقدام نمود، بسته به ترم های تحصیلی متفاوت می باشند.

لذا برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه تماس حاصل نمایید.


چاپ   ایمیل