بیمه بیکاری در آلمان

Unemployment Insurance

 با توجه به قوانین پیچیده بیمه و کار در آلمان، اعلام مبلغ دقیق بیمه بیکاری یک فرد در آلمان کار سختی است. اما در کل اگر فردی که اقامت دائم آلمان را دارد، زمانی بیکار شود، در صورتی می تواند بیمه بیکاری دریافت نماید که در 7 سال گذشته اقامت خود در آلمان مجموعا" یک سال کار کرده باشد.

میزان دریافتی بیمه بیکاری در آلمان در زمان بیکاری معمولا" 60% حقوق سالیانه وی در زمان کار می باشد. اگر بعد از گذشت یک سال از دریافت بیمه بیکاری هنوز هم بیکار باشد، حدود 650 یورو دریافتی خواهد داشت که حقوق نسبتا" پایینی در المان می باشد. البته این مبلغ خالص است و هزینه های آب ، برق ، اجراه و غیره را از وی دریافت نمی کنند و در این مدت بیمه بیماری و بازنشستگی نیز از طرف دولت برای وی پرداخت می شود. یعنی این 650 یورو بابت خوراک و پوشاک و پول تو جیبی است. اما در کل دولت آلمان افراد بیکار را بعد از یک سال بیکاری مجبور به یافتن کار می کند. آلمانیها از افراد بیکار و تنبل بسیار متنفر هستند.


چاپ   ایمیل