پذیرش کالج دانشگاهی از نظر وزارت علوم ایران

تحصیل در آلمان بازدید: 1911

Admission to college According to the Ministry of Science of Iran

 باتوجه به اعلام لیست دانشگاههای مورد تائید وزارت متبوع در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی مورخ ۲۳/۸/۹۵، دانشجویانی که بر اساس سیستم آموزشی دانشگاه خارج از کشور ملزم به گذراندن کالج اجباری قبل از شروع به تحصیل در دانشگاه می باشند و در سال تحصیلی ۱۷-۲۰۱۶ در دوره کالج اجباری مورد تائید دانشگاه در خارج از کشور با اخذ ویزای تحصیلی و یا اقامت دانشجویی مشغول به تحصیل می باشند به عنوان ورودی ۱۷-۲۰۱۶ محسوب گردیده و در صورت تحصیل در دانشگاههای مورد تائید در لیست فعلی (۱۷-۲۰۱۶) مدارکشان قابل ارزشیابی می باشد. لازم به ذکر است شروع کالج صرفاً ملاکی جهت اعتبار دانشگاه محل تحصیل بوده و در مورد متقاضیان انتقال با توجه به ورود این افراد به دانشگاه در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷، ضوابط آئین نامه انتقال مصوب شصت و دومین جلسه شورایعالی برنامه ریزی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ و شرط معدلهای مندرج در آن ملاک عمل خواهد بود.

چاپ