پذیرش کالج دانشگاهی از نظر وزارت علوم ایران

Admission to college According to the Ministry of Science of Iran

 باتوجه به اعلام لیست دانشگاههای مورد تائید وزارت متبوع در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی مورخ ۲۳/۸/۹۵، دانشجویانی که بر اساس سیستم آموزشی دانشگاه خارج از کشور ملزم به گذراندن کالج اجباری قبل از شروع به تحصیل در دانشگاه می باشند و در سال تحصیلی ۱۷-۲۰۱۶ در دوره کالج اجباری مورد تائید دانشگاه در خارج از کشور با اخذ ویزای تحصیلی و یا اقامت دانشجویی مشغول به تحصیل می باشند به عنوان ورودی ۱۷-۲۰۱۶ محسوب گردیده و در صورت تحصیل در دانشگاههای مورد تائید در لیست فعلی (۱۷-۲۰۱۶) مدارکشان قابل ارزشیابی می باشد. لازم به ذکر است شروع کالج صرفاً ملاکی جهت اعتبار دانشگاه محل تحصیل بوده و در مورد متقاضیان انتقال با توجه به ورود این افراد به دانشگاه در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷، ضوابط آئین نامه انتقال مصوب شصت و دومین جلسه شورایعالی برنامه ریزی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ و شرط معدلهای مندرج در آن ملاک عمل خواهد بود.


چاپ   ایمیل