متقاضیان تحصیل درکالج دانشگاهی آلمان

Students1 thumbnail

 

 

به اطلاع کلیه متقاضیان تحصیل در کالج دانشگاهی آلمان می رساند، باتوجه به اعلام لیست دانشگاههای مورد تائید وزارت متبوع در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی مورخ ۲۳/۸/۹۵، دانشجویانی که بر اساس سیستم آموزشی دانشگاه خارج از کشور، ملزم به گذراندن کالج دانشگاهی اجباری قبل از شروع به تحصیل در دانشگاه می باشند  و در سال تحصیلی ۱۷-۲۰۱۶ در دوره کالج دانشگاهی اجباری مورد تائید دانشگاه در خارج از کشور با اخذ ویزای تحصیلی و یا اقامت دانشجویی مشغول به تحصیل می باشند به عنوان ورودی ۱۷-۲۰۱۶ محسوب گردیده و در صورت تحصیل در دانشگاههای مورد تائید در لیست فعلی (۱۷-۲۰۱۶) مدارکشان قابل ارزشیابی می باشد. لازم به ذکر است گذراندن کالج دانشگاهی صرفاً ملاکی جهت اعتبار دانشگاه محل تحصیل بوده و در مورد متقاضیان انتقال، با توجه به ورود این افراد به دانشگاه در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷، ضوابط آئین نامه انتقال مصوب شصت و دومین جلسه شورایعالی برنامه ریزی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ و شرط معدلهای مندرج در آن ملاک عمل خواهد بود.


چاپ   ایمیل