انواع اقامت قانونی در آلمان

Types of legal residence in Germany

 

انواع اقامت و شرایط اعطای آن در آلمان

کشورهای اتحادیه اروپا معمولا ویزای های مختلفی را با توجه به نوع درخواست و مدارکی که متقاضی به سفارت ارائه می دهد، به متقاضیان می دهند. معمولا افراد ویزای های اتحادیه اروپا را با نام ویزای شینگن می شناسند. که خود شینگن هم انواع مختلفی دارد.در آلمان نیز انواع اقامت و شرایط اعطای آن و بقیه مقررات مربوطه که در قانون اقامت آلمان Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ، در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۰۱۰ اعلام و لازم الاجراء شده است، برای کلیه افراد متقاضی اعمال می گردد. بر طبق این قانون افراد خارجی که تابعیت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر را نداشته و خواهان مسافرت، اقامت و یا کار در آلمان می باشند، باید برای اخذ روادید (ویزا) کشور آلمان، دعتوتنامه کاری، دیداری، تحصیلی و … را داشته باشند.

انواع اقامت Aufenthaltstitel :

قانون اقامت آلمان، اقامت را به دو نوع تقسیم بندی نموده است:

۱) اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده ۷ قانون اقامت)

۲) اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis (ماده ۹ قانون اقامت)

البته در قانون اقامت آلمان، اقامتهای دیگری نیز هستند که در واقع اقامت به مفهوم موارد بالا ندارند و عبارتند از:

اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung و اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت)

۱) اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده ۷ قانون اقامت)

اقامت غیر دائم یا مؤقت از لحاظ زمانی محدود بوده و برای هدفی مشخص داده می‌شود. که می تواند برای یکی از موارد زیر اعطاء شود:

۱) اقامت برای تحصیل دانشگاهی، آموزش زبان آلمانی و آموزش مدرسه‌ای (مواد ۱۶ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum Studium, zu Sprachkursen, zum Schulbesuch (§ ۱۶ AufenthG)

۲) اقامت غیر دائم برای آموزش حرفه‌ای وشغلی (ماده ۱۷ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zu sonstigen Ausbildungszwecken (§ ۱۷ AufenthG)

۳) اقامت برای کار (ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit (§ ۱۸ ff AufenthG)

۴) اقامت برای نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل Duldung برای کار (ماده ۱۸آ)

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte geduldete zum Zweck der Beschäftigung

۵) اقامت برای پژوهش و تحقیق Aufenthaltserlaubnis zur Forschung

۶) اقامت برای کار آزاد (ماده ۲۱ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für eine selbständige Erwerbstätigkeit (§ ۲۱ AufenthG)

۷) اقامت‌هایی که در خارج از آلمان به خارجی‌ها داده می‌شود

Aufnahme aus dem Ausland (ماده ۲۲ قانون خارجیان)

۸) اقامت بدلائل حقوق بین المللی، انسانی و سیاسی

Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen

۹) اقامت برای کسانی که پناهندگی آنها در خارج از آلمان پذیرفته شده است (ماده ۲۲ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für Aufnahme aus dem Ausland (§ ۲۲ AufenthG)

۱۰) اقامت توسط اداره عالی دولتی یا به علت منافع ویژه سیاسی (ماده ۲۳ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen (§ ۲۳ AufenthG)

۱۱) اقامت به علت موقعیت سخت (عسر و حرج) (ماده ۲۳آ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis in Härtefällen (§ ۲۳ AufenthG)

۱۲) اقامت به انگیزه حمایت مؤقت (ماده ۲۴ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz (§ ۲۴ AufenthG)

۱۳) اقامت به علتهای انسانی (ماده ۲۵ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen (§ ۲۵)

حد اکثر مدت این نوع اقامت‌ها سه سال می باشد (ماده ۲۶)

۱۴) اقامت به علت خانوادگی (ماده ۲۸ قانون اقامت) Aufenthalt aus familiären Gründen که این نوع اقامت به افراد زیر داده می‌شود.

الف) به افراد خانواده کسانی که دارای تابعیت آلمانی می‌باشند Familiennachzug zu Deutschen :

همسر یک تبعه آلمانی Ehegattennachzug
فرزند صغیر یک آلمانی Kindernachzug
به پدر یا مادر بچه (صغیر) که دارای تابعیت آلمانی برای سرپرستی Elternachzug
ب) اقامت به افراد خانواده کسانی دارای تابعیت خارجی (ماده ۲۹) Familiennachzug zu Ausländern :

به همسر تبعه خارجی (ماده ۳۰) با اقامت مستقل از همسر پس دو سال (ماده ۳۱)
به فرزند صغیر تبعه خارجی (ماده ۳۲ و تمدید آن با توجه به مواد دیگر)
اقامت توسط تولد بچه در آلمان با شرایط ویژه آن (ماده ۳۳ و مواد ۳۴ و ۳۵).
اقامت به پدر یا مادر بچه تحت شرایط خاص (ماده ۳۶)

۲) اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis

اقامت دائم یا همشگی نیز خود به سه دسته کلی زیر تقسیم بندی می شود:

۱) این اقامت به افرادی داده می‌شود که:

– پنج سال کامل دارای اقامت غیر دائم بوده

– هزینه زندگی خود را از راه کار خود تامین ‌نمایند،

– زبان آلمانی را تا اندازه بدانند

و شرایط دیگر ولی مهمترین آنها همین سه شرط می باشد.

۲) قامت دائم یا همیشگی برای افرادی متخصص بالا (کارشناسان برتر) (ماده ۱۹) Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte این افراد به دو دسته تقسیم می گردند:

– دانشمندان با دانش ویژه و استادان و مدرسان با موقعیت بالا یا همکاران علمی با موقعیت بالا (بدون توجه به مقدار حقوق آنها)

– کارشناسان و کارمندان در سمت مدیریت با تجربه کاری ویژه (مقدار حقوق سالیانه آنها نباید از یک مبلغ خاص کمتر باشد).

۳) اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت)

اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت) ، Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung, § ۶۰a Aufenthaltsgesetz)

این نوع اقامت به کسانی داده می شود که تقاضای پناهندگی آنها رد و قطعی شده ولی اخراج و بیرو ن کردن آنها به دلائل انسانی یا دلائل دیگر در مدت زمانی معین ممکن نباشد. این نوع اقامت محدویتهای مکانی و کاری دارد.

۴) اقامت پناهندگی (ماده ۵۵ آئین دادرسی پناهندگی) یا Aufenthaltsgestattung

این نوع اقامت به پناهجویان یا به درخواست کنندگان یا متقاضیان پناهندگی داده می شود و تا تصمیم‌گیری در باره تقاضای پناهندگی آنها معتبر می باشد. این اقامت حق کار یا تغییر محل اقامت و حقوق دیگر را شامل نمی‌شود، ولی تحت شرایطی ممکن است این محدودیت‌ها برداشته شوند.


چاپ   ایمیل