هزینه زندگی دانشجویی در آلمان

living costs in Germany for international students

 بطور کلی هزینه های زندگی دانشجویی در آلمان ماهیانه در حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ یورو می باشد که می تواند با توجه به سبک و شیوه زندگی افراد، این مبلغ نیز می تواند متغیر باشد. هزینه زندگی ماهیانه شامل: اجاره خوابگاه یا خانه، خوراک و پوشاک، بیمه درمانی، رفت و آمد، تفریح و سرگرمی، تلفن، اینترنت و … می باشد.

هزینه اجاره خانه و خوابگاه


خوابگاه های دانشجویی مناسب ترین مکانها هستند که علاوه بر پایین بودن اجاره، معمولا امکانات مجانی جانبی دیگری نیز در اختیار دانشجو قرار می دهند. اجاره ماهیانه خوابگاهها بسته به متراژ امکاناتی همانند حمام و سرویس بهداشتی، تعداد نفرات در هر اتاق و شهر، حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ یورو در ماه می باشند. در آلمان به غیر از خوابگاه های دولتی، خوابگاههای خصوصی نیز در بسیار از شهرهای دانشجوئی فعال می باشند که هزینه اجاره بهای آنها تفاوت چندانی با خوابگاهای دولتی ندارد. علاوه بر خوابگاه، دانشجویان از اتاق های اجاره ای با اصطلاح عمومی wg در آلمان استفاده می نمایند که بسیار مرغوب و مقرون به صرفه نیز می باشد.هزینه اجاره اتاق یا پانسیون نیز در همین حدود می باشد.

هزینه خوراک و مواد غذایی


هزینه خوراک نیز بستگی به عادت های غذایی دارد، اما می توان اجناس خود را با کمی دقت با قیمت بسیار مناسب تهیه کرد. مواد غذائی یکی از موارد ارزان قیمت در بین هزینه های زندگی در آلمان می باشد. به جرعت می توان گفت که کل هزینه ای که یک فرد بابت خرید مواد غذایی خام و پخته برای یک ماه خود صرف می نماید، بیش از ۱۰۰ یورو نیست.

بیمه درمانی

برای دانشجویان مهمترین بیمه،بیمه درمانی است که عضویت در آن نیز اجباری میباشد. مهمترین شرکت های بیمه ی درمانی عبارتند از:

TK,AOK,DAK,BKK,KKH,MAwista,CareConcept

به عنوان مثال، بیمه TK از بیمه های خیلی خوب دولتی بوده که خدمات پزشکی و دندان پزشکی خیلی خوبی ارائه میدهد.در بخش دانشجویی این بیمه با سن کمتر از ۳۰ سال میتوان با مبلغ ماهیانه ۳۲/۵۷ تا ۴۹/۵۸ یورو از این بیمه استفاده کرد.در خواست برای افزایش خدمات بیمه به مبلغ آن می افزاید.دانشجویان بالای ۳۰ سال میبایستی از بیمه معمولی این شرکت استفاده نمایند،هرچند پس از اتمام ۳۰ سال میتوان با شرایطی تا ۶ یا ۱۲ ماه از این بیمه با مبلغی کمتر از بیمه عادی استفاده نمود.همچنین در صورتیکه سن دانشجو بیش از ۳۰ سال شد و همسر وی با سنی کمتر از ۳۰ سال دانشجو باشد،بیمه را میتوان به نام او تغییر داده و با هزینه ثابت قبلی از مزایای آن بهره برد.

در صورتیکه دانشجو متاهل بوده و بویژه سنی کمتر از ۳۰ سال داشته باشد،استفاده از این بیمه توصیه میگردد. تخفیف این بیمه برای دانشجویان با سن کمتر از ۳۰ سال نسبت به بیمه عادی آن،بسیار خوب بوده و استفاده از بیمه خانوادگی (برای زن و شوهر)مستلزم پرداخت هزینه اضافی نمیباشد.

هر بیمه دارای شرایط خاصی است و قیمت های متفاوتی برای سنین مختلف دارد. معمولا هزینه بیمه برای کودکان و بزرگسالان بیشتر و برای جوانان کمتر است. بهتر است قبل از عضویت در یک بیمه،بیمه نامه های شرکت های مختلف با هم مقایسه گردد و سپس اقدام به عقد قرارداد با مناسب ترین شرکت بیمه نمود.در صورت نیاز میتوان با پرداخت مبلغی از مشاوران بیمه که در تمام شهرها دفتر کار دارند،اطلاعات کافی کسب نمود.

بیمه های آلمان به دو صورت خصوصی و دولتی هستند.غالبا بیمه های دولتی ارزانتر بوده و بویژه برای دانشجویان خدمات بسیار بیشتری در مقایسه با هزینه دریافت شده دارند،هرچند بیمه های خصوصی بسیار ارزان نیز وجود دارد. آدرس سایت های تعدادی از شرکت های مهم بیمه به شرح ذیل است:

Techniker KrankenKasse: http://www.tk-online.de

AOK-Die GesundheitsKasse: http://www.aok.de

AOK: http://www.unilife.de (برای دانشجویان)

BARMER: WWW.Barmer.de

DAK: http://www.dak.de

KKH: http://www.kkh.de

BKK: http://www.bkk.de

Mawista: http://www.mawista.com

CARE CONCEPT AG: http://www.care-concept.de

هزینه رفت و آمد


سیستم حمل و نقل و رفت و آمد عمومی
وسایل نقلیه عمومی درون شهری سیـستم حمـل و نقـل داخـل شـهری در آلمـان مناسـب، ولـی گـران اسـت. ایـن سیـستم شـامل متروهـای زیـر زمینــی، متروهــای روزمینــی، قطارهــای خیابــانی و اتوبــوس مــی باشــد. در اکثــر شــهرهای بــزرگ آلمــان معمــولا تمـامی سیـستم هـای حمـل و نقـل وجـود دارد ولـی در شـهرهای کـوچکتر برحـسب نیـاز و تعـداد جمعیـت، سیـستم های کمتـری وجـود دارد. بـرای مثـال در برخـی شـهرهای کوچـک فقـط اتوبـوس و یـا اتوبـوس و قطارهـای خیابـانی وجود دارد.

متروهای رو زمینی(S-Bahn) بـــصورت اختـــصار SB ، سریع تر از انواع دیگـر بـوده و فاصـله ایـستگاه هـای آن نیـز معمـولا بیـشتر اسـت. قطارهای خیابانی(Strabe-Bahn) یــا Straße-Bahn با سـرعت کمتـر از دیگـر انـواع قطارهای شهری مـی باشـد و بهتـر اسـت از آنهـا تنهـا بـرای مـسیرهایی اسـتفاده گـردد کـه امکـان اسـتفاده از انـواع دیگر مترو فراهم نباشد. اتوبوس(bus) در آلمــان وســایل نقلیــه مناســبی بــرای ســفرهای کوتــاه و بــرای دسترســی بــه منــاطقی کــه ایــستکاه هــای متــرو در مجـاورت آنهـا قـرار ندارنـد، مـی باشـند. اتوبـوس هـا معمـولا از نظـر زمانی دقیـق بـوده و ارتفـاع آنهـا و نحـوه ایستادنـشان در ایـستگاه هـا به گونه ایـست کـه ورود چمـدان و یـا سـاک دسـتی، کالـسکه بچـه و غیــره بــه درون آنهــا ســاده مــی باشــد. همچنــین در جلــوی درب انتهــایی اتوبــوس هــا محلــی بــرای قــراردادن چمــدان و یــا کالــسکه بچـه وجـود دارد.

قیمت بلـیط هـای شـهری در آلمـان بـه طـور کلـی و نیـز در مقایـسه بـا ایـران بـسیار بـالا مـی باشـد بطوریکـه بسیاری از افراد ترجیح می دهند در شهر با دوچرخه عبور و مرور کنند. سیستم خرید و اسـتفاده از بلـیط هـای شـهری در شـهرهـای مختلـف آلمـان متفـاوت اسـت و بهتـر اسـت جزئیـات مـورد نیـاز، بـه هنگـام اولـین بـار اسـتفاده از مترو، از مسوولین مترو پرسیده شود. بلیط های شـهری در آلمـان بـرای تمـام سیـستم هـای حمـل و نقـل اعتبـار دارنـد و معمـولا بـر اسـاس زمـان و یا زون هـای شـهری محـدود مـی گردنـد. قابـل ذکـر اسـت بلـیط هـای دانـشجویی کـه دانـشگاه بـه دانـشجویان می دهد، معمولا اینگونه محدودیت ها را ندارند. استفاده از دوچرخه برای عبـور و مـرور و بـویژه بـرای خـانواده دانـشجو کـه بـرای تهیـه بلـیط شـهرمی بایـستی هزینه زیادی بپـردازد ویـا دانـشجویانی کـه از طـرف دانـشگاه بلـیط ارزان قیمـت دریافـت نمـی کنـد، بـشدت توصـیه می گردد. اســتفاده از دوچرخــه نــه تنهــا از لحــاظ اقتــصادی بــه صــرفه اســت، بلکــه در کنــار ورزش دوچرخــه ســواری، شخص محیط شهر را بهتر دیده و می شناسد واحساس تعلق بهتری نسبت به محیط پیدا می نماید. شخص همـراه دوچرخـه مـی توانـد بـا خریـد یـک بلـیط بـرای دوچرخـه )در صـورت داشـتن بلـیط دانـشجویی نیـاز بـه خریـد بلـیط بـرای دوچرخـه نیـست( سـوار اغلـب وسـایل نقلیـه عمـومی از قبیـل S-Bahn, U-Bahn و… .شود.

هزینه وسایل خانه

ایرانی ها با توجه به فرهنگ خود در غذا، در بیشتر موارد نیاز به تهیه وسایل آشپزی دارند. در خوابگاهها و یا خانه های استیجاری آلمان معمولا این گونه وسایل یافت نمی شوند. لذا پس از بدو ورود شما نیاز به تهیه این نوع وسایل و یا وسایل دیگر شخصی دارید. توصیه می شود با جستجو در شهر بازارهای هفتگی فروش لوازم دست دوم را پیدا نمایید و اکثر وسایل خود را از آنجا تهیه نمایید. از آنجائی که در آلمان اساب کشی و جابجائی وسایل زندگی مرسوم نیست، این وسایل بعضا نو و یا کم کارکرد هستند که افراد بدلیل جابجایی مکانی و یا موارد دیگر اقدام به فروش آنها می نمایند. این وسایل را در اکثر موارد حتی تا نیم بها و یا کمتر می توانید خریداری نمایید.

هزینه تلفن و اینترنت


در آلمان شرکت های مختلفی برای عقد قرار داد تلفن و اینترنت و موبایل وجود دارد که هر کدام قیمت های متفاوتی نیز دارند بر طبق نوع قرار داد با شرکت های مختلف خدمات داده شده نیز متفاوت است برای مثال می توان با برخی از شرکت ها فقط قرارداد تلفن و یا موبایل بست در صورتی که با برخی دیگر هر قرار دادی اعم از موبلیل تلفن و اینترنت ممکن است.

در آلمان معمولا قرار داد تلفن دو ساله می باشد و همین امر موجب مشکلاتی نیز می شود در صورتی که شخص از قرار داد خود راضی نباشد می بایست با صرف هزینه ای بالا قرار داد را لغو کند یا دو سال صبر کرده تا مهلت قرار داد سر آید. بدین دلیل توصیه می شود قبل از عقد قرار داد حتما از کم و کاست قرار داد و همچنین از شرایط تلفن و اینترنت آگاهی کافی کسب کرده سپس اقدام به عقد قرار داد نمایید .

در آلمان معمولا دو نوع شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن ، اینترنت و موبایل وجود دارد. یک نوع شرکت هایی هستند که غالبا تلفن ثابت و اینترنت ارائه می نمایند. هر چند اخیرا این شرکت ها خدمات موبایل نیز ارائه می دهند. نوع دوم شرکت هایی هستند که موبایل یا موبایل به همراه تلفن ثابت ارائه می دهند. اخیرا شرکت هایی نیز به وجود آمده که با قیمت های تقریبا پایین حالت های مختلف تلفن و اینترنت و از جمله تلفن و اینترنت بی محدودیت ارائه می دهند ولی چنین شرکت هایی نیاز به یک خط تلفن ثابت دارند و شخص بایستی با یک شرکت دیگر قرار دادی جداگانه برای یک تلفن ثابت داشته باشد. معروفترین شرکت های ارائه دهنده تلفن ثابت ، موبایل و انواع اینترنت و وبسایت آن ها در زیر آورده شده است .

کارت شارژی موبایل


کارت موبایل های شارژی را می توان از تمام شرکت ها و نمایندگی آن ها در اکثر نقاط شهر تهیه نمود . استفاده از این کارت بدین صورت است که شخص کارتی را با مقدار مشخصی اعتبار خریداری می کند که با تلفن کردن از مقدار اعتبار آن کم می شود و پس از اتمام اعتبار، این کارت ها توسط نمایندگی ها و حتی دستگاه های اتومات موجود در سطح شهر قابلیت شارژ مجدد دارند .سیستم این موبایل ها مانند، مانند سیستم موبایل های شارژی ایران است با این تفاوت که تقریبا هزینه اشتراک نداشته و تنها بایستی هزینه شارژ و گوشی پرداخت شود .

تلفن و اینترنت بدون محدودیت

معمولا نسبت به محل زندگی امکانات کاملا متفاوتی برای اینترنت وجود دارد که با کسب اطلاع می توان از بهترین و ارزان ترین آن ها استفاده نمود .در خوابگاه های دانشجویی این امکانات بیشتر بوده و امکان دسترسی به اینترنت ارزانتر فراهم است . بهتر است از خطوط اینترنتی با محدودیت کم برای زمان لغو قرار داد و خطوطی که هزینه ابتدایی وصل آن ها کمتر است استفاده گردد.

با برخی از شرکت ها می توان قرار دادی بست که در ازای مبلغ معینی پول که ماهیانه به حساب شرکت مورد نظر واریز می گردد، می توان بدون محدودیت از تلفن برای تماس با تلفن های ثابت تمام شهر های آلمان و گاها برخی موبایل ها و دیگر کشور های اروپایی و یا بدون محدودیت از اینترنت استفاده کرد. قابل ذکر است معمولا با این سیستم تلفن و نیز استفاده از اینترنت می توان بدون صرف هزینه تقریبا به تمام نقاط اروپا و آمریکا و بعضی کشور های آسیایی مانند کره تلفن کرد.

قرار داد با گوشی موبایل

با عقد برخی قرار داد ها که شخص به طور ماهیانه مقدار معینی پول به حساب شرکت واریز می کند . می توان به طور مجانی یا با پرداخت مقدار اندکی پول یک گوشی موبایل دریافت کرد.


چاپ   ایمیل