کارشناسی ارشد در سوئد بدون نیاز به مدرک زبان

کارشناسی ارشد در سوئد بدون نیاز به مدرک زبان

 با توجه به ارتباطاتی که با برخی از دانشگاههای سوئد برقرار می باشد، موسسه سروش دانش پرشین می تواند برای متقاضیان در برخی از رشته های تحصیلی اقدام به پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد نماید. رشته های تحصیلی که در این زمینه می توان اقدام نمود، بسته به ترم های تحصیلی متفاوت می باشند.

لذا برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه تماس حاصل نمایید.


چاپ   ایمیل