خدمات بعد از پذیرش

ویزای آلمان بازدید: 1096

Services after reception

 

به چه خدماتی بعد از پذیرش تحصیلی، نیازمندیم؟

دغدغه فکری بسیاری از افرادی که پذیرش تحصیلی از یک دانشگاه خارجی دریافت نموده و آماده سفر به آن کشور می باشند، عدم آشنایی با محیط جدید و انجام امور مرتبط با ثبت نام دانشگاهی و سایر امور مرتبط می باشد. این امر زمانی بیشتر مشهود و تاثیر گذار می شود که فرد قبلا هیچ گونه مسافرت خارجی نداشته و یا دارای سن و سال کمی بوده و تجربه کافی مسافرت به تنهایی را ندارد. اگر چه مسئولیت و وظیفه اصلی موسسه سروش دانش پرشین دریافت پذیرش تحصیلی برای متقاضی و کمک و مشاوره کامل برای اخذ ویزای تحصیلی می باشد، اما از آنجائی که با اخذ پذیرش تحصیلی بسیاری از مسائل و مشکلات مختلف برای رسیدن به هدف نهایی برای متقاضی پیش می آید، موسسه ما با تکمیل خدمات خود بعد از پذیرش تحصیلی، دغدغه های فکری شما را کاهش داده و همواره همراه و مشاور شما خواهد بود.


خدماتی که بعد از اخذ پذیرش تحصیلی، موسسه به شما ارائه میدهد عبارتند از:

چاپ