دانشگاه های اتریش

دانشگاه های اتریش

دانشگاههای اتریش به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند که هر دو دسته نیز مورد تائید وزارت علوم ایران می باشند:

۱- دانشگاه (University ) ۲- مدارس عالی فنی Fachhochschule

الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ اتریش‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز)

Universität Wien

Universität Graz

Universität Innsbruck

Universität Salzburg

TechnischeUniversität Wien

TechnischeUniversität Graz

MontanuniversitätLeoben

UniversitätfürBondenkultur Wien

VeterinärmedizinischeUniversität Wien

Wirtschaftsuniversität Wien

Universität Linz

Universität Klagenfurt

Akademie der bildendenKünste Wien

UniversitätfürangewandteKunst Wien

UniversitätMusik und darstellendeKunst Wien

UniversitätMozarteum Salzburg

UniversitätfürMusik und darstellendeKunst Graz

UniversitätfürKunstlerische und industrielleGestaltung Linz

به غیر از دانشگاههای فوق که همگی دولتی هستند ، تعداد اندکی دانشگاه خصوصی نیز در این کشور فعالیت دارند که شهریه های متفاوتی را نیز دریافت می نمایند. قبل از اقدام برای پذیرش از این دانشگاهها حتما به سایت وزارت علوم ایران جهت اطلاع از اعتبار آنها مراجعه نمایید.


چاپ   ایمیل