دانشگاه های استرالیا مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه های استرالیا مورد تایید وزارت علوم

cبر اساس ضوابط موجود، دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) و د (ضعیف) تقسیم می‌شوند.
برای دانشجویانی که : بعد از سپتامبر۲۰۱۶شروع به تحصیل می‌نمایند

گروه الف (ممتاز)

استرالیا

Australian National University
Monash University
The University of New South Wales
The University of Queensland
The University of Sydney
The University of Western Australia
University of Adelaide
University of Melbourne
Macquarie University
گروه ب (خوب)

Australian Maritime College
Curtin University of Technology
Deakin University
Flinders University
Griffith University
James Cook University
La Trobe University
Murdoch University
Queensland University of Technology
RMIT University
Swinburne University of Technology
University of Canberra
University of Newcastle
University of South Australia
University of Tasmania
University of Technology, Sydney
University of Wollongong
University of Western Sydney
University of New England
Victoria University
گروه ج (متوسط)

Australian Catholic University
Central Queensland University
Charles Sturt University
Edith Cowan University
Federation University
Northern Territory University
Southern Cross University
University of Ballarat
University of Southern Queensland
برای دانشجویانی که : بعد از سپتامبر ۲۰۱۳شروع به تحصیل نموده‌اند

استرالیا

گروه الف (ممتاز)

Australian National University
Monash University
The University of New South Wales
The University of Queensland
The University of Sydney
The University of Western Australia
University of Adelaide
University of Melbourne
Macquarie University
گروه ب (خوب)

Curtin University of Technology
Deakin University
Flinders University
Griffith University
James Cook University
La Trobe University
Murdoch University
Queensland University of Technology
RMIT University
Swinburne University of Technology
University of Newcastle
University of South Australia
University of Tasmania
University of Technology, Sydney
University of Wollongong
University of Western Sydney
University of New England
Victoria University
گروه ج (متوسط)

 

Australian Catholic University
Australian Maritime College
Central Queensland University
Charles Sturt University
Edith Cowan University
Northern Territory University
Southern Cross University
University of Ballarat
University of Canberra
University of Southern Queensland
” برای دانشجویانی که : قبل از سپتامبر ۲۰۱۳شروع به تحصیل نموده‌اندl

استرالیا

گروه‌ یک‌ (ممتاز(

 

University of Sydney
University of Melbourne
Australian National University (ANU)
The University of Queensland
University of Adelaide
The University of Western Australia
University of Tasmania
The University of New South Wales
University of Wollongong
Australian Defence Force Academy (ADFA)
Monash University
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Griffith University
James Cook University of North Queensland
Queensland University of Technology (QUT)
University of South Australia
The Flinders University of South Australia
Murdoch University
Curtin University of Technology
Macquarie University
University of New England
The University of Newcastle
University of Technology, Sydney
University of Western Sydney
La Trobe University
Deakin University
Swinburne University of Technology
Victoria University
ب) دانشگاه هاومراکز آموزش عالی استرالیا ،گروه دو (خوب).

مدارک اخذ شده از دانشگاه های گروه دو استرالیا نیز ارزشیابی می شود، اما تحصیل در دوره دکترا ترجیحا” در دانشگاه های گروه یک (ممتاز) توصیه می شود.

University of Canberra
Charles Sturt University
Australian Catholic University
University of Ballarat
Central Queensland University
University of Southern Queensland
Edith Cowan University
Northern Territory University
Southern Cross University
Australian Maritime College


چاپ   ایمیل