لیست دانشگاههای کانادا مورد تایید وزارت علوم ایران

CanadianUniversities

 

 لیست دانشگاه های کانادا مورد تایید وزارت علوم در سال 2017 – 2018 (ممتاز) گروه الف

Dalhousie University

Laval University

Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal)

McGill University

McMaster University

Queen's University

Simon Fraser University

Université de Montreal

Universitié de Montreal Ecole Polytechnic

University of Alberta

University of British Columbia

University of Calgary

University of Guelph صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری

University of Ottawa

University of Toronto

University of Victoria

University of Waterloo

گروه ب (خوب)
Carleton University

Concordia University

Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec

Ryerson University

The University of Western Ontario
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Québec
University of Guelph
University of Manitoba
University of Saskatchewan
York University
University of New Brunswick
university of Regina
Memorial University of Newfoundland
National Institute Scientific Research, University of Quebec
University of Windsor


گروه ج (متوسط)
Acadia University
Augustana University College
Bishops University
Brandon University
Brock University
Cape Breton University (CBU)
Lakehead University
Laurentian University
Mount Allison University
Mount Saint Vincent University
National School of Public Administration, University of Quebec
Nipissing University
Nova Scotia Agricultural College
Universite Saint – Anne
Saint Paul University
Saint Marys University
Francis Xavier University
The Kings University College
The University of Lethbridge
The University of St. Jeromes College
The University of Winnipeg
Trent University
Trinity Western University
Universite de Moncton
University of Prince Edward Island
University of Quebec at Chicoutimi
University of Quebec at Hull
University of Quebec at Rimouski
University of Quebec at Trosi – Rivieres
University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
University of Sherbrooke
University of St. Michaels College
University of Sudbury
University of Trinity College
University College of Saint – Boniface
Wilfrid Laurier University


چاپ   ایمیل