دانشگاه های آمریکا

تیر ۲۰, ۱۳۹۵

تحصیل در آمریکا

دانشگاه های آمریکا به ۲ گروه ایالتی و خصوصی تقسیم می شوند. دانشگاه های ایالتی ارزانتر هستند اما برای پذیرش دانشجویان خارجی محدودیت هایی دارند. همچنین