تحصیل رایگان در دانشگاه های آلمان

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۳
تحصیل رایگان در دانشگاه های آلمان

تحصیل رایگان در دانشگاه های آلمان

اصل مهم در دانشگاه‌های آلمان، اصل یکپارچگی آموزش و پژوهش است. دانشگاه نه تنها مکانی برای آموزش بلکه همزمان مکانی است برای پژوهش محسوب می شود.